فرم درخواست همکاری

 1. مشخصات فردی
  وضعیت نظام وظیفه :
  وضعیت تاهل :
  وضعیت مسکن :
 2. تحصیلات
  ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش معدل محل تحصیل محل اخذ شروع پایان حذف
 3. آشنایی با زبان های خارجی و سوابق دوره ها
  نام زبان / وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
  دوره ها و آموزش های گذرانده
  ردیف نام دوره آموزشی نام موسسه آموزشی محل برگزاری دوره مدت دوره تاریخ پایان توضیحات حذف
 4. سوابق شغلی
  نوع استخدام :
  ردیف نام شرکت موضوع فعالیت شرکت پست سازمانی دوره اشتغال نوع استخدام علت ترک خدمت حذف
 5. معرف (دو نفر معرف که شما را بشناسند ، معرفها تا حد ممکن از خویشاوندان و آشنایان نزدیک نباشند )
  ردیف نام معرف نام خانوادگی معرف شغل معرف آدرس محل کار معرف تلفن تماس معرف حذف
 6. سایر شرایط و سوابق
  آیا بیمه شده تامین اجتماعی هستید ؟
  آیا به بیماری خاصی مبتلا هستید ؟